41.  Shaanti Holistic Health Retreat
Hotels
P.O.Box: 42200-00100 Nairobi Nairobi
Riverside Drv Garden Rd, Nairobi
(254) 204440770

42.  Sirona Hotel
Hotels
P.O.Box: 14034-00100 Nairobi Nairobi
opp Kengen Apartments, Kolobot Rd, Nairobi
(254) 202450190

43.  Sosmar Hotel
Hotels
P.O.Box: 23067-00100 Nairobi Nairobi
Mwimbi Rd, Nairobi
(254) 202250803

44.  Southern Sun Mayfair Nairobi
Hotels
P.O.Box: 66807-00800 Nairobi
Holiday Inn, Parklands Ave, Nairobi
(254) 203753607
(254) 203748823

45.  Six Eighty Hotel
Hotels
P.O.Box: 43436-00100 Nairobi Nairobi
680 Hotel Bldg, Muindi Mbingu St, Nairobi
(254) 20315680
(254) 20343875

46.  Sun N Sand Beach Resort
Beach Hotels
P.O.Box: 41477-00100 Nairobi Nairobi
Jumuia Place, Lower Gr Flr, Lenana Rd, Nairobi
(254) 202734712
(254) 202734728

47.  Sankara Nairobi
Hotels
P.O.Box: 1638-00606 Sarit Nairobi
Woodvale Grv, Nairobi
(254) 204208000
(254) 204208888

48.  Sarova Panafric
Hotels
P.O.Box: 30486-00100 Nairobi Nairobi
Panafric Hotel Bldg, Valley Rd, Nairobi
(254) 202721878