1.  Gems & Diamonds
Gems
P.O.Box: 14233-00800 Nairobi
Gr Flr, River Rd, Nairobi
(254) 202059259

2.  Gems Centre
Gems
P.O.Box: 40552-00100 Nairobi Nairobi
River Rd, Nairobi
(254) 20340467

3.  Jit Gems Ltd
Gems
P.O.Box: 10483-00100 Nairobi Nairobi
Uhuru Hwy, Nairobi
(254) 202250031

4.  Geremano/Puger Lapidary
Gems
P.O.Box: 12263-00400 Tom Mboya Nairobi
Kimathi Hse, 2nd Flr, Kimathi St, Nairobi
(254) 202225546

5.  JIT GEMS
Diamond & Gold
P.O.BOX 10483 NAIROBI
(254) 20 52 23 30 - (254) 20 52 23 31
jit@net2000.ke.com

6.  Curio & Gemstones Co Ltd
Gems
P.O.Box: 1226-80200 Malindi
Uhuru St, Malindi
(254) 422130268
(254) 422130268

7.  Gem Source, The
Gems
P.O.Box: 81006-80100 Mombasa
Biashara St, Mombasa
(254) 412223912

8.  Kora Amruta Exports (K) Ltd
Gems
P.O.Box: 72169-00623 Nairobi
Parklands Rd, Nairobi
(254) 203751134

22 ResultsAll Categories