1.  PORTO CAR HIRE SERVICES
Car Hire
P.O. Box 00200-58484 Nairobi
Kriseethna Mansion, Moktar Daddah St,Nairobi
(254) 722748561
(254) 202522259
portocarhireservices@gmail.com
www.portocarhireservices.com